dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

International Conference on Web-Age Information Management (WAIM)

10. WAIM/APWeb 2009: Suzhou, China

Qing Li, Ling Feng, Jian Pei, Xiaoyang Sean Wang, Xiaofang Zhou, Qiao-Ming Zhu (Eds.): Advances in Data and Web Management, Joint International Conferences, APWeb/WAIM 2009, Suzhou, China, April 2-4, 2009, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5446 Springer 2009, ISBN 978-3-642-00671-5
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Lei Chen, Chengfei Liu, Xiao Zhang, Shan Wang, Darijus Strasunskas, Stein L. Tomassen, Jinghai Rao, Wen-Syan Li, K. Selçuk Candan, Dickson K. W. Chiu, Yi Zhuang, Clarence A. Ellis, Kwang-Hoon Kim (Eds.): Advances in Web and Network Technologies, and Information Management, APWeb/WAIM 2009 International Workshops: WCMT 2009, RTBI 2009, DBIR-ENQOIR 2009, PAIS 2009, Suzhou, China, April 2-4, 2009, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 5731 Springer 2009, ISBN 978-3-642-03995-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

9. WAIM 2008: Zhangjiajie, China

The Ninth International Conference on Web-Age Information Management, WAIM 2008, July 20-22, 2008, Zhangjiajie, China. IEEE 2008, ISBN 978-0-7695-3185-4
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

8. WAIM/APWeb 2007: Huang Shan (Yellow Mountain), China

Guozhu Dong, Xuemin Lin, Wei Wang, Yun Yang, Jeffrey Xu Yu (Eds.): Advances in Data and Web Management, Joint 9th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2007, and 8th International Conference, on Web-Age Information Management, WAIM 2007, Huang Shan, China, June 16-18, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4505 Springer 2007, ISBN 978-3-540-72483-4
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - APWeb/WAIM 2007 Home Page

Kevin Chen-Chuan Chang, Wei Wang, Lei Chen, Clarence A. Ellis, Ching-Hsien Hsu, Ah Chung Tsoi, Haixun Wang (Eds.): Advances in Web and Network Technologies, and Information Management, APWeb/WAIM 2007 International Workshops: DBMAN 2007, WebETrends 2007, PAIS 2007 and ASWAN 2007, Huang Shan, China, June 16-18, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4537 Springer 2007, ISBN 978-3-540-72908-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

7. WAIM 2006: Hong Kong, China

Jeffrey Xu Yu, Masaru Kitsuregawa, Hong Va Leong (Eds.): Advances in Web-Age Information Management, 7th International Conference,WAIM 2006, Hong Kong, China, June 17-19, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4016 Springer 2006, ISBN 3-540-35225-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - WAIM 2006 Home Page

6. WAIM 2005: Hangzhou, China

Wenfei Fan, Zhaohui Wu, Jun Yang (Eds.): Advances in Web-Age Information Management, 6th International Conference, WAIM 2005, Hangzhou, China, October 11-13, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3739 Springer 2005, ISBN 3-540-29227-6
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - WAIM 2005 Home Page

5. WAIM 2004: Dalian, China

Qing Li, Guoren Wang, Ling Feng (Eds.): Advances in Web-Age Information Management: 5th International Conference, WAIM 2004, Dalian, China, July 15-17, 2004. Lecture Notes in Computer Science 3129 Springer 2004, ISBN 3-540-22418-1
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - WAIM 2004 Home Page

4. WAIM 2003: Chengdu, China

Guozhu Dong, Chanjie Tang, Wei Wang (Eds.): Advances in Web-Age Information Management, 4th International Conference, WAIM 2003, Chengdu, China, August 17-19, 2003, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2762 Springer 2003, ISBN 3-540-40715-4
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - WAIM 2003 Home Page

3. WAIM 2002: Beijing, China

Xiaofeng Meng, Jianwen Su, Yujun Wang (Eds.): Advances in Web-Age Information Management, Third International Conference, WAIM 2002, Beijing, China, August 11-13, 2002, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2419 Springer 2002, ISBN 3-540-44045-3
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - WAIM 2002 Home Page

2. WAIM 2001: Xi'an, China

Xiaoyang Sean Wang, Ge Yu, Hongjun Lu (Eds.): Advances in Web-Age Information Management, Second International Conference, WAIM 2001, Xi'an, China, July 9-11, 2001, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2118 Springer 2001, ISBN 3-540-42298-6
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - WAIM 2001 Home Page

1. WAIM 2000: Shanghai, China

Hongjun Lu, Aoying Zhou (Eds.): Web-Age Information Management, First International Conference, WAIM 2000, Shanghai, China, June 21-23, 2000, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 1846 Springer 2000, ISBN 3-540-67627-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - WAIM 2000 Home Page

Copyright © Mon Mar 15 03:56:17 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)