Xiao Zhang Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2009
25Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLLei Chen, Chengfei Liu, Xiao Zhang, Shan Wang, Darijus Strasunskas, Stein L. Tomassen, Jinghai Rao, Wen-Syan Li, K. Selçuk Candan, Dickson K. W. Chiu, Yi Zhuang, Clarence A. Ellis, Kwang-Hoon Kim: Advances in Web and Network Technologies, and Information Management, APWeb/WAIM 2009 International Workshops: WCMT 2009, RTBI 2009, DBIR-ENQOIR 2009, PAIS 2009, Suzhou, China, April 2-4, 2009, Revised Selected Papers Springer 2009
24Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLWenjing Zhou, Xiangwei Xie, Hui Li, Xiao Zhang, Shan Wang: A Database Approach for Accelerate Video Data Access. APWeb/WAIM Workshops 2009: 45-57
23Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLFei Shang, Jinwei Liu, Xiao Zhang, Di Tian: An Improved Circle Detection Method Based on Right Triangles Inscribed in a Circle. CSIE (6) 2009: 382-387
22Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Hans G. Kerkhoff: Design of a Highly Dependable Beamforming Chip. DSD 2009: 729-735
21Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Sandhya Dwarkadas, Kai Shen: Towards practical page coloring-based multicore cache management. EuroSys 2009: 89-102
20Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Qian Zhong, Feng Shi, Juanzi Li, Jie Tang: RiMOM Results for OAEI 2009. OM 2009
19Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Prasenjit Mitra, Sen Xu, Anuj R. Jaiswal, Alex Klippel, Alan M. MacEachren: Extracting Route Directions from Web Pages. WebDB 2009
18Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Yi Gong: Adaptive power allocation for regenerative relaying with multiple antennas at the destination. IEEE Transactions on Wireless Communications 8(6): 2789-2794 (2009)
2008
17Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLKai Shen, Ming Zhong, Sandhya Dwarkadas, Chuanpeng Li, Christopher Stewart, Xiao Zhang: Hardware counter driven on-the-fly request signatures. ASPLOS 2008: 189-200
16Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYanqing Wang, Xiao Zhang, Long Yu, Hujie Huang: Quality Assurance of Peer Code Review Process: A Web-Based MIS. CSSE (2) 2008: 631-634
15Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Lin Liang, Xiaoou Tang, Heung-Yeung Shum: L1 regularized projection pursuit for additive model learning. CVPR 2008
14Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLOscar Kuiken, Xiao Zhang, Hans G. Kerkhoff: Built-in-Self-Diagnostics for a NoC-Based Reconfigurable IC for Dependable Beamforming Applications. DFT 2008: 45-53
13Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Wang-Chien Lee, Prasenjit Mitra, Baihua Zheng: Processing transitive nearest-neighbor queries in multi-channel access environments. EDBT 2008: 452-463
12Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHong Lu, Xiao Zhang, Jürgen Leopold, He Ling, Changqiao Guo: Straightening Model and Prediction of Straightening Stroke of Precision Linear Guide Rail. ICIRA (2) 2008: 321-328
11Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Xiao-Nan Zhao, Jian-Quan Chen: SIM-Array: A Flexible Storage System Simulator. ISCSCT (2) 2008: 221-225
10Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Qian Zhong, Juanzi Li, Jie Tang: RiMOM Results for OAEI 2008. OM 2008
9Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, W. John Boscardin, Thomas R. Belin: Bayesian analysis of multivariate nominal measures using multivariate multinomial probit models. Computational Statistics & Data Analysis 52(7): 3697-3708 (2008)
2007
8Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Yi Zhang, Jun Wu: Research and Analysis of Ajax Technology Effect on Information System Operating Efficiency. CONFENIS (1) 2007: 641-649
7Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLBolin Ding, Jeffrey Xu Yu, Shan Wang, Lu Qin, Xiao Zhang, Xuemin Lin: Finding Top-k Min-Cost Connected Trees in Databases. ICDE 2007: 836-845
6Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Satya Ranjan Mohanty, Laxmi N. Bhuyan: Adaptive Max-Min Fair Scheduling in Buffered Crossbar Switches Without Speedup. INFOCOM 2007: 454-462
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhihao Yang, Hongfei Lin, Baojin Cui, Yanpeng Li, Xiao Zhang: DUTIR at TREC 2007 Genomics Track. TREC 2007
2005
4no EE pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLLi ZhanHuai, Xiao Zhang: Simulation of IP Storage Area Network. MSV 2005: 56-59
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYong Feng, Yan-yuan Zhang, Rui-yong Jia, Xiao Zhang: Online Virtual Disk Migration with Performance Guarantees in a Shared Storage Environment. PaCT 2005: 226-238
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiao Zhang, Laxmi N. Bhuyan, Wu-chun Feng: Anatomy of UDP and M-VIA for cluster communication. J. Parallel Distrib. Comput. 65(10): 1290-1298 (2005)
2004
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHongxia Li, Shuicheng Tian, Yuan Pan, Xiao Zhang, Xiaochen Yu: Minimum-Cost Optimization in Multicommodity Logistic Chain Network. IWMM/GIAE 2004: 97-104

Coauthor Index

1Thomas R. Belin [9]
2Laxmi N. Bhuyan [2] [6]
3W. John Boscardin [9]
4K. Selçuk Candan [25]
5Jian-Quan Chen [11]
6Lei Chen [25]
7Dickson K. W. Chiu [25]
8Baojin Cui [5]
9Bolin Ding [7]
10Sandhya Dwarkadas [17] [21]
11Clarence A. Ellis [25]
12Wu-chun Feng [2]
13Yong Feng [3]
14Yi Gong [18]
15Changqiao Guo [12]
16Hujie Huang [16]
17Anuj R. Jaiswal [19]
18Rui-yong Jia [3]
19Hans G. Kerkhoff [14] [22]
20Kwang-Hoon Kim [25]
21Alex Klippel [19]
22Oscar Kuiken [14]
23Wang-Chien Lee [13]
24Jürgen Leopold [12]
25Chuanpeng Li [17]
26Hongxia Li [1]
27Hui Li [24]
28Juan-Zi Li (Juanzi Li) [10] [20]
29Wen-Syan Li [25]
30Yanpeng Li [5]
31Lin Liang [15]
32Hongfei Lin [5]
33Xuemin Lin [7]
34He Ling [12]
35Chengfei Liu [25]
36Jinwei Liu [23]
37Hong Lu [12]
38Alan M. MacEachren [19]
39Prasenjit Mitra [13] [19]
40Satya Ranjan Mohanty [6]
41Yuan Pan [1]
42Lu Qin [7]
43Jinghai Rao [25]
44Fei Shang [23]
45Kai Shen [17] [21]
46Feng Shi [20]
47Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [15]
48Christopher Stewart [17]
49Darijus Strasunskas [25]
50Jie Tang [10] [20]
51Xiaoou Tang [15]
52Di Tian [23]
53Shuicheng Tian [1]
54Stein L. Tomassen [25]
55Shan Wang [7] [24] [25]
56Yanqing Wang [16]
57Jun Wu [8]
58Xiangwei Xie [24]
59Sen Xu [19]
60Zhihao Yang [5]
61Jeffrey Xu Yu (Xu Yu) [7]
62Long Yu [16]
63Xiaochen Yu [1]
64Li ZhanHuai [4]
65Yan-yuan Zhang [3]
66Yi Zhang [8]
67Xiao-Nan Zhao [11]
68Baihua Zheng [13]
69Ming Zhong [17]
70Qian Zhong [10] [20]
71Wenjing Zhou [24]
72Yi Zhuang [25]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)