dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Asia-Pacific Web Conference

11. APWeb/WAIM 2009: Suzhou, China

Qing Li, Ling Feng, Jian Pei, Xiaoyang Sean Wang, Xiaofang Zhou, Qiao-Ming Zhu (Eds.): Advances in Data and Web Management, Joint International Conferences, APWeb/WAIM 2009, Suzhou, China, April 2-4, 2009, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5446 Springer 2009, ISBN 978-3-642-00671-5
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Lei Chen, Chengfei Liu, Xiao Zhang, Shan Wang, Darijus Strasunskas, Stein L. Tomassen, Jinghai Rao, Wen-Syan Li, K. Selçuk Candan, Dickson K. W. Chiu, Yi Zhuang, Clarence A. Ellis, Kwang-Hoon Kim (Eds.): Advances in Web and Network Technologies, and Information Management, APWeb/WAIM 2009 International Workshops: WCMT 2009, RTBI 2009, DBIR-ENQOIR 2009, PAIS 2009, Suzhou, China, April 2-4, 2009, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 5731 Springer 2009, ISBN 978-3-642-03995-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

10. APWeb 2008: Shenyang, China

Yanchun Zhang, Ge Yu, Elisa Bertino, Guandong Xu (Eds.): Progress in WWW Research and Development, 10th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2008, Shenyang, China, April 26-28, 2008. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4976 Springer 2008, ISBN 978-3-540-78848-5
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - APWeb 2008 Home Page

9. APWeb/WAIM 2007: Huang Shan (Yellow Mountain), China

Guozhu Dong, Xuemin Lin, Wei Wang, Yun Yang, Jeffrey Xu Yu (Eds.): Advances in Data and Web Management, Joint 9th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2007, and 8th International Conference, on Web-Age Information Management, WAIM 2007, Huang Shan, China, June 16-18, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4505 Springer 2007, ISBN 978-3-540-72483-4
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - APWeb/WAIM 2007 Home Page

Kevin Chen-Chuan Chang, Wei Wang, Lei Chen, Clarence A. Ellis, Ching-Hsien Hsu, Ah Chung Tsoi, Haixun Wang (Eds.): Advances in Web and Network Technologies, and Information Management, APWeb/WAIM 2007 International Workshops: DBMAN 2007, WebETrends 2007, PAIS 2007 and ASWAN 2007, Huang Shan, China, June 16-18, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4537 Springer 2007, ISBN 978-3-540-72908-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

8. APWeb 2006: Harbin, China

Xiaofang Zhou, Jianzhong Li, Heng Tao Shen, Masaru Kitsuregawa, Yanchun Zhang (Eds.): Frontiers of WWW Research and Development - APWeb 2006, 8th Asia-Pacific Web Conference, Harbin, China, January 16-18, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3841 Springer 2006, ISBN 3-540-31142-4
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - APWeb 2006 Home Page

Heng Tao Shen, Jinbao Li, Minglu Li, Jun Ni, Wei Wang (Eds.): Advanced Web and Network Technologies, and Applications, APWeb 2006 International Workshops: XRA, IWSN, MEGA, and ICSE, Harbin, China, January 16-18, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3842 Springer 2006, ISBN 3-540-31158-0
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

7. APWeb 2005: Shanghai, China

Yanchun Zhang, Katsumi Tanaka, Jeffrey Xu Yu, Shan Wang, Minglu Li (Eds.): Web Technologies Research and Development - APWeb 2005, 7th Asia-Pacific Web Conference, Shanghai, China, March 29 - April 1, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3399 Springer 2005, ISBN 3-540-25207-X
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

6. APWeb 2004: Hangzhou, China

Jeffrey Xu Yu, Xuemin Lin, Hongjun Lu, Yanchun Zhang (Eds.): Advanced Web Technologies and Applications, 6th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2004, Hangzhou, China, April 14-17, 2004, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3007 Springer 2004, ISBN 3-540-21371-6
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - APWeb 2004 Home Page

5. APWeb 2003: Xian, China

Xiaofang Zhou, Yanchun Zhang, Maria E. Orlowska (Eds.): Web Technologies and Applications, 5th Asian-Pacific Web Conference, APWeb 2003, Xian, China, April 23-25, 2002, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2642 Springer 2003, ISBN 3-540-02354-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

4. APWeb 2001: Changsha, China

3. APWeb 2000: Xian, China

2. APWeb 1999: Hong Kong, China

1. APWeb 1998: Beijing, China

Copyright © Mon Mar 15 03:12:29 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)