Shihui Zheng Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2008
13Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhiwei Wang, Xuyun Nie, Shihui Zheng, Yixian Yang, Zhihui Zhang: A New Construction of Multivariate Public Key Encryption Scheme through Internally Perturbed Plus. ICCSA (2) 2008: 1-13
2007
12Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLLicheng Wang, Zhenfu Cao, Shihui Zheng, Xiaofang Huang, Yixian Yang: Transitive Signatures from Braid Groups. INDOCRYPT 2007: 183-196
2005
11Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHongjun Lu, Jeffrey Xu Yu, Guoren Wang, Shihui Zheng, Haifeng Jiang, Ge Yu, Aoying Zhou: What makes the differences: benchmarking XML database implementations. ACM Trans. Internet Techn. 5(1): 154-194 (2005)
2003
10Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLShihui Zheng, Ji-Rong Wen, Hongjun Lu: Cost-Driven Storage Schema Selection for XML. DASFAA 2003: 337-344
9Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHongjun Lu, Jeffrey Xu Yu, Guoren Wang, Shihui Zheng, Haifeng Jiang, Ge Yu, Aoying Zhou: What Makes the Differences: Benchmarking XML Database Implementations. ICDE 2003: 720-722
8Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLAoying Zhou, Qing Wang, Zhimao Guo, Xueqing Gong, Shihui Zheng, Hongwei Wu, Jianchang Xiao, Kun Yue, Wenfei Fan: TREX: DTD-Conforming XML to XML Transformations. SIGMOD Conference 2003: 670
7no EE pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLShihui Zheng, Aoying Zhou, Long Zhang, Hongjun Lu: DVQ: Towards Visual Query Processing of XML Database Systems. World Wide Web 6(2): 233-253 (2003)
2002
6no EE pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLLong Zhang, Shihui Zheng, Aoying Zhou, Hongjun Lu: DVQ: a DTD-driven Visual Query Interface for XML Database Systems. VDB 2002: 385-399
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMichael Benedikt, Chee Yong Chan, Wenfei Fan, Rajeev Rastogi, Shihui Zheng, Aoying Zhou: DTD-Directed Publishing with Attribute Translation Grammars. VLDB 2002: 838-849
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLShihui Zheng, Aoying Zhou, Jeffrey Xu Yu, Long Zhang, Han Tao: Structural Map: A New Index for Efficient XML Path Expression Processing. WAIM 2002: 25-36
2001
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLAoying Zhou, Hongjun Lu, Shihui Zheng, Yuqi Liang, Long Zhang, Wenyun Ji, Zengping Tian: VXMLR: A Visual XML-Relational Database System. VLDB 2001: 719-720
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYuqi Liang, Aoying Zhou, Shihui Zheng, Long Zhang, Wenyun Ji: Enhancing XML Data Processing in Relational System with Indices. WAIM 2001: 168-178
2000
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLShihui Zheng: Inferring DTD to Facilitate User-Oriented XML Document Query. Web-Age Information Management 2000: 61-66

Coauthor Index

1Michael Benedikt [5]
2Zhenfu Cao [12]
3Chee Yong Chan (Chee-Yong Chan) [5]
4Wenfei Fan [5] [8]
5Xueqing Gong [8]
6Zhimao Guo [8]
7Xiaofang Huang [12]
8Wenyun Ji [2] [3]
9Haifeng Jiang [9] [11]
10Yuqi Liang [2] [3]
11Hongjun Lu [3] [6] [7] [9] [10] [11]
12Xuyun Nie [13]
13Rajeev Rastogi [5]
14Han Tao [4]
15Zengping Tian [3]
16Guoren Wang [9] [11]
17Licheng Wang [12]
18Qing Wang [8]
19Zhiwei Wang [13]
20Ji-Rong Wen [10]
21Hongwei Wu [8]
22Jianchang Xiao [8]
23Yixian Yang [12] [13]
24Ge Yu [9] [11]
25Jeffrey Xu Yu (Xu Yu) [4] [9] [11]
26Kun Yue [8]
27Long Zhang [2] [3] [4] [6] [7]
28Zhihui Zhang [13]
29Aoying Zhou [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)