Junmei Zhou Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2003
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQing Wang, Hongwei Wu, Jianchang Xiao, Aoying Zhou, Junmei Zhou: Deriving Relation Keys from XML Keys. ADC 2003: 227-235
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQing Wang, Junmei Zhou, Hongwei Wu, Yizhong Wu, Yang Yuan, Aoying Zhou: Efficient Evaluation in XML to XML Transformations. APWeb 2003: 108-119
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQing Wang, Yang Yuan, Junmei Zhou, Aoying Zhou: Peer-Serv: A Framework of Web Services in Peer-to-Peer Environment. WAIM 2003: 298-305

Coauthor Index

1Qing Wang [1] [2] [3]
2Hongwei Wu [2] [3]
3Yizhong Wu [2]
4Jianchang Xiao [3]
5Yang Yuan [1] [2]
6Aoying Zhou [1] [2] [3]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)