Chuliang Weng Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2009
20Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhe Fang, Minglu Li, Chuliang Weng, Yuan Luo: Dynamic Malicious Code Detection Based on Binary Translator. CloudCom 2009: 80-89
19Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Minglu Li, Zhigang Wang, Xinda Lu: Automatic Performance Tuning for the Virtualized Cluster System. ICDCS 2009: 183-190
18Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Zhigang Wang, Minglu Li, Xinda Lu: The hybrid scheduling framework for virtual machine systems. VEE 2009: 111-120
2008
17Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhuojun Zhuang, Yuan Luo, Minglu Li, Chuliang Weng: A Reasonable Approach for Defining Load Index in Parallel Computing. EUC (1) 2008: 467-473
16Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Minglu Li, Xinda Lu: An Incentive Approach for Computational Resource Sharing in the Autonomous Environment. GPC 2008: 104-115
15Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Yuan Luo, Minglu Li, Xinda Lu: A BLP-Based Access Control Mechanism for the Virtual Machine System. ICYCS 2008: 2278-2282
2007
14Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Minglu Li, Xinda Lu: Grid resource management based on economic mechanisms. The Journal of Supercomputing 42(2): 181-199 (2007)
2006
13Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLFeilong Tang, Minglu Li, Chuliang Weng, Chongqing Zhang, Wenzhe Zhang, Hongyu Huang, Yi Wang: Combining Wireless Sensor Network with Grid for Intelligent City Traffic. Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference 2006: 260-269
12Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Minglu Li, Xinda Lu: An Online Scheduling Algorithm for Assigning Jobs in the Computational Grid. IEICE Transactions 89-D(2): 597-604 (2006)
2005
11Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Zhongguo Chen, Xinda Lu, Minglu Li, Yong Yin: A User-Guided Semi-automatic Parallelization Method and Its Implementation. APPT 2005: 204-213
10Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Linpeng Huang, Qianni Deng, Jian Cao, Guangtao Xue, Chuliang Weng, Xinhua Lin, Xinda Lu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: A Grid Prototype for Metropolis Information Services. APWeb 2005: 1033-1036
9Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Minglu Li, Xinda Lu: Resource Management and Scheduling for High Performance Computing Application Based on WSRF. APWeb 2005: 718-729
8Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Minglu Li, Xinda Lu: A New Method for Online Scheduling in Computational Grid Environments. APWeb 2005: 832-837
7Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Minglu Li, Xinda Lu, Qianni Deng: An economic-based resource management framework in the grid context. CCGRID 2005: 542-549
6Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Chuliang Weng, Xinda Lu, Yong Yin, Qianni Deng: A Resource Scheduling Strategy for the CFD Application on the Grid. ISPA Workshops 2005: 305-314
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Xinda Lu: Heuristic scheduling for bag-of-tasks applications in combination with QoS in the computational grid. Future Generation Comp. Syst. 21(2): 271-280 (2005)
2004
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Xinda Lu, Guangtao Xue, Qianni Deng, Minglu Li: A Double Auction Mechanism for Resource Allocation on Grid Computing Systems. GCC 2004: 269
2003
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Xinda Lu: A Cost-Based Online Scheduling Algorithm for Job Assignment on Computational Grids. APPT 2003: 343-351
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Xinda Lu, Qianni Deng: Formalizing Service Publication and Discovery in Grid Computing Systems. GCC (1) 2003: 669-676
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChuliang Weng, Xinda Lu, Qianni Deng: A Distributed Approach for Resource Pricing in Grid Environments. GCC (2) 2003: 620-627

Coauthor Index

1Jian Cao [10]
2Zhongguo Chen [11]
3Qianni Deng [1] [2] [4] [6] [7] [10]
4Zhe Fang [20]
5Yadong Gui [10]
6Hongyu Huang [13]
7Linpeng Huang [10]
8Changjun Jiang [10]
9Shui Jiang [10]
10Minglu Li [4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
11Ying Li [10]
12Xinhua Lin [10]
13Xinda Lu [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [18] [19]
14Yuan Luo [15] [17] [20]
15Feilong Tang [13]
16Weiqin Tong [10]
17Yi Wang [13]
18Zhigang Wang [18] [19]
19Min-You Wu [10]
20Xinhong Wu [10]
21Guangtao Xue [4] [10]
22Yong Yin [6] [11]
23Chongqing Zhang [13]
24Wenzhe Zhang [13]
25Aoying Zhou [10]
26Zhuojun Zhuang [17]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)