Zhenhua Wang Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2008
9Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhiyi Zhang, Zhenhua Wang, Dongjian He: A New Bi-cubic Triangular Gregory Patch. CSSE (2) 2008: 1003-1007
8Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhenhua Wang, Derong Shen, Xiaolu Wang: JCLS: JXTA-Based Collaborative Learning System. CSSE (5) 2008: 164-167
7Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLCuisong Yu, Zhenchun Hao, Jiahu Wang, Zhenhua Wang, Shouchang Hao: Based on Fuzzy Clustering Theory: Vulnerability Classification Research of Water Resources System. FSKD (3) 2008: 518-522
6Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLDerong Shen, Yichuan Shao, Tiezheng Nie, Yue Kou, Zhenhua Wang, Ge Yu: HilbertChord: A P2P Framework for Service Resources Management. GPC 2008: 331-342
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLDerong Shen, Enyun Yu, Zhenhua Wang, Yue Kou, Tiezheng Nie, Ge Yu: SMM: An Effective Schema Matching Model for Data Grids. HPCC 2008: 613-618
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXin Sun, Derong Shen, Zhenhua Wang, Yue Kou, Tiezheng Nie, Ge Yu: LAD: Layered Adaptive Data Integration Architecture. ICYCS 2008: 897-902
2007
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJunchang Xin, Guoren Wang, Lei Chen, Xiaoyi Zhang, Zhenhua Wang: Continuously Maintaining Sliding Window Skylines in a Sensor Network. DASFAA 2007: 509-521
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhenhua Wang: Adaptive analog biasing: a robustness-enhanced low-power technique for analog baseband design. ISLPED 2007: 383-386
2003
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhenhua Wang: A virtually jitter-free fractional-N divider for a Bluetooth radio. ISCAS (2) 2003: 312-315

Coauthor Index

1Lei Chen [3]
2Shouchang Hao [7]
3Zhenchun Hao [7]
4Dongjian He [9]
5Yue Kou [4] [5] [6]
6Tiezheng Nie [4] [5] [6]
7Yichuan Shao [6]
8Derong Shen [4] [5] [6] [8]
9Xin Sun [4]
10Guoren Wang [3]
11Jiahu Wang [7]
12Xiaolu Wang [8]
13Junchang Xin [3]
14Cuisong Yu [7]
15Enyun Yu [5]
16Ge Yu [4] [5] [6]
17Xiaoyi Zhang [3]
18Zhiyi Zhang [9]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)