Taro L. Saito Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2009
8Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTaro L. Saito, Jun Yoshimura, Shin Sasaki, Budrul Ahsan, Atsushi Sasaki, Reginaldo Kuroshu, Shinichi Morishita: UTGB toolkit for personalized genome browsers. Bioinformatics 25(15): 1856-1861 (2009)
7Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLBudrul Ahsan, Taro L. Saito, Shin-ichi Hashimoto, Keigo Muramatsu, Manabu Tsuda, Atsushi Sasaki, Kouji Matsushima, Toshiro Aigaki, Shinichi Morishita: MachiBase: a Drosophila melanogaster 5'-end mRNA transcription database. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 49-53 (2009)
2008
6Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTaro L. Saito, Shinichi Morishita: Relational-style XML query. SIGMOD Conference 2008: 303-314
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLBudrul Ahsan, Daisuke Kobayashi, Tomoyuki Yamada, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Taro L. Saito, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Tomoko Jindo, Atsuko Shimada, Kiyoshi Naruse, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin-I, Hiroyuki Takeda, Yuji Kohara, Shinichi Morishita: UTGB/medaka: genomic resource database for medaka biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 747-752 (2008)
2007
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTaro L. Saito, Shinichi Morishita: Efficient Integration of Structure Indexes of XML. DASFAA 2007: 781-792
2006
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTaro L. Saito, Shinichi Morishita: Amoeba Join: Overcoming Structural Fluctuations in XML Data. WebDB 2006
2005
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTaro L. Saito, Jun Sese, Yoichiro Nakatani, Fumi Sano, Masashi Yukawa, Yoshikazu Ohya, Shinichi Morishita: Data mining tools for the Saccharomyces cerevisiae morphological database. Nucleic Acids Research 33(Web-Server-Issue): 753-757 (2005)
2004
1no EE pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTaro L. Saito, Miwaka Ohtani, Hiroshi Sawai, Fumi Sano, Ayaka Saka, Daisuke Watanabe, Masashi Yukawa, Yoshikazu Ohya, Shinichi Morishita: SCMD: Saccharomyces cerevisiae Morphological Database. Nucleic Acids Research 32(Database-Issue): 319-322 (2004)

Coauthor Index

1Budrul Ahsan [5] [7] [8]
2Toshiro Aigaki [7]
3Shuichi Asakawa [5]
4Koichiro Doi [5]
5Tomoko Endo [5]
6Asao Fujiyama [5]
7Shinobu Haga [5]
8Shin-ichi Hashimoto [5] [7]
9Tomoko Jindo [5]
10Masahiro Kasahara [5]
11Daisuke Kobayashi [5]
12Yuji Kohara [5]
13Yoko Kuroki [5]
14Reginaldo Kuroshu [8]
15Yongjun Lee [5]
16Kouji Matsushima [5] [7]
17Shinichi Morishita [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
18Tomomi Morishita [5]
19Keigo Muramatsu [7]
20Yukinobu Nagayasu [5]
21Yoichiro Nakatani [2] [5]
22Takanori Narita [5]
23Kiyoshi Naruse [5]
24Keiko Nogata [5]
25Hisayo Nomoto [5]
26Kazuko Ohishi [5]
27Fumiko Ohta [5]
28Miwaka Ohtani [1]
29Yoshikazu Ohya [1] [2]
30Wei Qu [5]
31Ayaka Saka [1]
32Mitsuru Sakaizumi [5]
33Fumi Sano [1] [2]
34Atsushi Sasaki [7] [8]
35Shin Sasaki [5] [8]
36Takashi Sasaki [5]
37Hiroshi Sawai [1]
38Jun Sese [2]
39Atsuko Shimada [5]
40Atsushi Shimizu [5]
41Nobuyoshi Shimizu [5]
42Tadasu Shin-I [5]
43Sumio Sugano [5]
44Hiroyuki Takeda [5]
45Atsushi Toyoda [5]
46Manabu Tsuda [7]
47Daisuke Watanabe [1]
48Tomoyuki Yamada [5]
49Jun Yang [5]
50Jun Yoshimura [8]
51Masashi Yukawa [1] [2]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)