Liangxu Liu Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2009
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYueguo Chen, Su Chen, Yu Gu, Mei Hui, Feng Li, Chen Liu, Liangxu Liu, Beng Chin Ooi, Xiaoyan Yang, Dongxiang Zhang, Yuan Zhou: MarcoPolo: a community system for sharing and integrating travel information on maps. EDBT 2009: 1148-1151
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTeng Long, Shaojie Qiao, Changjie Tang, Liangxu Liu, Taiyong Li, Jiang Wu: E3TP: A Novel Trajectory Prediction Algorithm in Moving Objects Databases. PAISI 2009: 76-88
2007
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLWeimin Li, Liangxu Liu, Jiajin Le: Clustering Streaming Time Series Using CBC. International Conference on Computational Science (3) 2007: 629-636
2006
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHaibin Cai, Liangxu Liu, Qiying Cao: A Novel BP Algorithm Based on Self-adaptive Parameters and Performance Analysis. ICICIC (2) 2006: 383-387

Coauthor Index

1Haibin Cai [1]
2Qiying Cao [1]
3Su Chen [4]
4Yueguo Chen [4]
5Yu Gu [4]
6Mei Hui [4]
7Jiajin Le [2]
8Feng Li [4]
9Taiyong Li [3]
10Weimin Li [2]
11Chen Liu [4]
12Teng Long [3]
13Beng Chin Ooi [4]
14Shaojie Qiao [3]
15Changjie Tang (Chang-jie Tang) [3]
16Jiang Wu [3]
17Xiaoyan Yang [4]
18Dongxiang Zhang [4]
19Yuan Zhou [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)