dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Computational Intelligence and Security

CIS 2009: Beijing, China

2009 International Conference on Computational Intelligence and Security, CIS 2009, Beijing, China, 11-14 December 2009, Volume 1 - Conference Papers. IEEE Computer Society 2009, ISBN 978-0-7695-3931-7
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

2009 International Conference on Computational Intelligence and Security, CIS 2009, Beijing, China, 11-14 December 2009, Volume 2 - Workshop Papers. IEEE Computer Society 2009, ISBN 978-0-7695-3931-7
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

CIS 2008: Suzhou, China

2008 International Conference on Computational Intelligence and Security, CIS 2008, 13-17 December 2008, Suzhou, China, Volume 1 - Conference Papers. IEEE Computer Society 2008, ISBN 978-0-7695-3508-1
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

2008 International Conference on Computational Intelligence and Security, CIS 2008, 13-17 December 2008, Suzhou, China, Volume 2, Workshop Papers. IEEE Computer Society 2008, ISBN 978-0-7695-3508-1
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

CIS 2007: Harbin, Heilongjiang, China

Computational Intelligence and Security, International Conference, CIS 2007, Harbin, Heilongjiang, China, December 15-19, 2007. IEEE Computer Society 2007, ISBN 0-7695-3072-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

CIS 2006: Guangzhou, China

Yuping Wang, Yiu-ming Cheung, Hailin Liu (Eds.): Computational Intelligence and Security, International Conference, CIS 2006, Guangzhou, China, November 3-6, 2006, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 4456 Springer 2007, ISBN 978-3-540-74376-7
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

CIS 2005: Xi'an, China

Yue Hao, Jiming Liu, Yuping Wang, Yiu-ming Cheung, Hujun Yin, Licheng Jiao, Jianfeng Ma, Yong-Chang Jiao (Eds.): Computational Intelligence and Security, International Conference, CIS 2005, Xi'an, China, December 15-19, 2005, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 3801 Springer 2005, ISBN 3-540-30818-0
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Yue Hao, Jiming Liu, Yuping Wang, Yiu-ming Cheung, Hujun Yin, Licheng Jiao, Jianfeng Ma, Yong-Chang Jiao (Eds.): Computational Intelligence and Security, International Conference, CIS 2005, Xi'an, China, December 15-19, 2005, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 3802 Springer 2005, ISBN 3-540-30819-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

CIS 2005 Home Page

CIS 2004: Shanghai, China

Jun Zhang, Ji-Huan He, Yuxi Fu (Eds.): Computational and Information Science, First International Symposium, CIS 2004, Shanghai, China, December 16-18, 2004, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3314 Springer 2004, ISBN 3-540-24127-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Copyright © Mon Mar 15 03:22:55 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)