Proceedings of the VLDB Endowment, Volume 13, 2019-2020


  • Editors-in-Chief: Magdalena Balazinska and Xiaofang Zhou
  • Associate Editors: Azza Abouzied, Amr El Abbadi, Phil Bernstein, Xin Luna Dong, Zi (Helen) Huang, Nick Koudas, Georgia Koutrika, Guoliang Li, Alexandra Meliou, Felix Naumann, Dan Olteanu, M. Tamer Özsu, Aditya Parameswaran, Andy Pavlo, Xiaokui Xiao, Jeffrey Xu Yu, Meihui Zhang, Jingren Zhou

  • Review Board: see full list

Volume 13, No. 1, September 2019

Volume 13, No. 2, October 2019