dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Wavelet Analysis and Its Applications

3. WAA 2003: Chongqing, China

Jian Ping Li, Jing Zhao, M. Victor Wickerhauser, Yuan Yan Tang, John Daugman, Lizhong Peng (Eds.): Wavelet Analysis and Its Applications, Third International Conference on WAA, Chongqing, P. R. China 29-31 May 2003, Proceedings. World Scientific 2003, ISBN 981-238-342-5
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

2. WAA 2001: Hong Kong, China

Yuan Yan Tang, M. Victor Wickerhauser, Pong Chi Yuen, Chun Hung Li (Eds.): Wavelet Analysis and Its Applications, Second International Conference, WAA 2001, Hong Kong, China, December 18-20, 2001, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2251 Springer 2001, ISBN 3-540-43034-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Copyright © Mon Mar 15 03:56:14 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)