dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

International Symposium on Neural Networks

ISNN 2009: Wuhan, China

Wen Yu, Haibo He, Nian Zhang (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2009, 6th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2009, Wuhan, China, May 26-29, 2009, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 5551 Springer 2009, ISBN 978-3-642-01506-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Wen Yu, Haibo He, Nian Zhang (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2009, 6th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2009, Wuhan, China, May 26-29, 2009, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 5552 Springer 2009, ISBN 978-3-642-01509-0
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Wen Yu, Haibo He, Nian Zhang (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2009, 6th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2009, Wuhan, China, May 26-29, 2009, Proceedings, Part III. Lecture Notes in Computer Science 5553 Springer 2009, ISBN 978-3-642-01512-0
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

ISNN 2008: Beijing, China

Fuchun Sun, Jianwei Zhang, Ying Tan, Jinde Cao, Wen Yu (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2008, 5th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2008, Beijing, China, September 24-28, 2008, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 5263 Springer 2008, ISBN 978-3-540-87731-8
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Fuchun Sun, Jianwei Zhang, Ying Tan, Jinde Cao, Wen Yu (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2008, 5th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2008, Beijing, China, September 24-28, 2008, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 5264 Springer 2008, ISBN 978-3-540-87733-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

ISNN 2007: Nanjing, China

Derong Liu, Shumin Fei, Zeng-Guang Hou, Huaguang Zhang, Changyin Sun (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2007, 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 4491 Springer 2007, ISBN 978-3-540-72382-0
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Derong Liu, Shumin Fei, Zeng-Guang Hou, Huaguang Zhang, Changyin Sun (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2007, 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 4492 Springer 2007, ISBN 978-3-540-72392-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Derong Liu, Shumin Fei, Zeng-Guang Hou, Huaguang Zhang, Changyin Sun (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2007, 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part III. Lecture Notes in Computer Science 4493 Springer 2007, ISBN 978-3-540-72394-3
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

ISNN 2006: Chengdu, China

Jun Wang, Zhang Yi, Jacek M. Zurada, Bao-Liang Lu, Hujun Yin (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2006, Third International Symposium on Neural Networks, Chengdu, China, May 28 - June 1, 2006, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 3971 Springer 2006, ISBN 3-540-34439-X
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Jun Wang, Zhang Yi, Jacek M. Zurada, Bao-Liang Lu, Hujun Yin (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2006, Third International Symposium on Neural Networks, Chengdu, China, May 28 - June 1, 2006, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 3972 Springer 2006, ISBN 3-540-34437-3
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Jun Wang, Zhang Yi, Jacek M. Zurada, Bao-Liang Lu, Hujun Yin (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2006, Third International Symposium on Neural Networks, Chengdu, China, May 28 - June 1, 2006, Proceedings, Part III. Lecture Notes in Computer Science 3973 Springer 2006, ISBN 3-540-34482-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

ISNN 2006 Home Page

ISNN 2005: Chongqing, China

Jun Wang, Xiaofeng Liao, Zhang Yi (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2005, Second International Symposium on Neural Networks, Chongqing, China, May 30 - June 1, 2005, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 3496 Springer 2005, ISBN 3-540-25912-0
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Jun Wang, Xiaofeng Liao, Zhang Yi (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2005, Second International Symposium on Neural Networks, Chongqing, China, May 30 - June 1, 2005, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 3497 Springer 2005, ISBN 3-540-25913-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Jun Wang, Xiaofeng Liao, Zhang Yi (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2005, Second International Symposium on Neural Networks, Chongqing, China, May 30 - June 1, 2005, Proceedings, Part III. Lecture Notes in Computer Science 3498 Springer 2005, ISBN 3-540-25914-7
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

ISNN 2005 Home Page

ISNN 2004: Dalian, China

Fuliang Yin, Jun Wang, Chengan Guo (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2004, International Symposium on Neural Networks, Dalian, China, August 19-21, 2004, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 3173 Springer 2004, ISBN 3-540-22841-1
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Fuliang Yin, Jun Wang, Chengan Guo (Eds.): Advances in Neural Networks - ISNN 2004, International Symposium on Neural Networks, Dalian, China, August 19-21, 2004, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 3174 Springer 2004, ISBN 3-540-22843-8
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

ISNN 2004 Home Page

Copyright © Mon Mar 15 03:43:59 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)