dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

International Conference on Embedded Software and Systems

3. ICESS 2007: Daegu, Korea

Yann-Hang Lee, Heung-Nam Kim, Jong Kim, Yongwan Park, Laurence Tianruo Yang, Sung Won Kim (Eds.): Embedded Software and Systems, Third International Conference, ICESS 2007, Daegu, Korea, May 14-16, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4523 Springer 2007, ISBN 978-3-540-72684-5
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

2. ICESS 2005: Xi'an, China

Laurence Tianruo Yang, Xingshe Zhou, Wei Zhao, Zhaohui Wu, Yian Zhu, Man Lin (Eds.): Embedded Software and Systems, Second International Conference, ICESS 2005, Xi'an, China, December 16-18, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3820 Springer 2005, ISBN 3-540-30881-4
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

1. ICESS 2004: Hangzhou, China

Zhaohui Wu, Chun Chen, Minyi Guo, Jiajun Bu (Eds.): Embedded Software and Systems, First International Conference, ICESS 2004, Hangzhou, China, December 9-10, 2004, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 3605 Springer 2005, ISBN 3-540-28128-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Copyright © Mon Mar 15 03:39:46 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)