dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Embedded and Ubiquitous Computing

EUC 2008: Shanghai, China

Cheng-Zhong Xu, Minyi Guo (Eds.): 2008 IEEE/IPIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC 2008), Shanghai, China, December 17-20, 2008, Volume I. IEEE Computer Society 2008, ISBN 978-0-7695-3492-3
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Cheng-Zhong Xu, Minyi Guo (Eds.): 2008 IEEE/IPIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC 2008), Shanghai, China, December 17-20, 2008, Volume II: Workshops. IEEE Computer Society 2008, ISBN 978-0-7695-3492-3
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

EUC 2007: Taipei, Taiwan

Tei-Wei Kuo, Edwin Hsing-Mean Sha, Minyi Guo, Laurence Tianruo Yang, Zili Shao (Eds.): Embedded and Ubiquitous Computing, International Conference, EUC 2007, Taipei, Taiwan, December 17-20, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4808 Springer 2007, ISBN 978-3-540-77091-6
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Mieso K. Denko, Chi-Sheng Shih, Kuan-Ching Li, Shiao-Li Tsao, Qing-An Zeng, Soo-Hyun Park, Young-Bae Ko, Shih-Hao Hung, Jong Hyuk Park (Eds.): Emerging Directions in Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2007 Workshops: TRUST, WSOC, NCUS, UUWSN, USN, ESO, and SECUBIQ, Taipei, Taiwan, December 17-20, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4809 Springer 2007, ISBN 978-3-540-77089-3
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

EUC 2006: Seoul, Korea

Edwin Hsing-Mean Sha, Sung-Kook Han, Cheng-Zhong Xu, Moon-hae Kim, Laurence Tianruo Yang, Bin Xiao (Eds.): Embedded and Ubiquitous Computing, International Conference, EUC 2006, Seoul, Korea, August 1-4, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4096 Springer 2006, ISBN 3-540-36679-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Xiaobo Zhou, Oleg Sokolsky, Lu Yan, Eun-Sun Jung, Zili Shao, Yi Mu, Dong Chun Lee, Daeyoung Kim, Young-Sik Jeong, Cheng-Zhong Xu (Eds.): Emerging Directions in Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2006 Workshops: NCUS, SecUbiq, USN, TRUST, ESO, and MSA, Seoul, Korea, August 1-4, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4097 Springer 2006, ISBN 3-540-36850-7
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

EUC 2005: Nagasaki, Japan

Laurence Tianruo Yang, Makoto Amamiya, Zhen Liu, Minyi Guo, Franz J. Rammig (Eds.): Embedded and Ubiquitous Computing - EUC 2005, International Conference EUC 2005, Nagasaki, Japan, December 6-9, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3824 Springer 2005, ISBN 3-540-30807-5
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Tomoya Enokido, Lu Yan, Bin Xiao, Daeyoung Kim, Yuan-Shun Dai, Laurence Tianruo Yang (Eds.): Embedded and Ubiquitous Computing - EUC 2005 Workshops, EUC 2005 Workshops: UISW, NCUS, SecUbiq, USN, and TAUES, Nagasaki, Japan, December 6-9, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3823 Springer 2005, ISBN 3-540-30803-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

EUC 2004: Aizu-Wakamatsu City, Japan

Laurence Tianruo Yang, Minyi Guo, Guang R. Gao, Niraj K. Jha (Eds.): Embedded and Ubiquitous Computing, International Conference EUC 2004, Aizu-Wakamatsu City, Japan, August 25-27, 2004, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3207 Springer 2004, ISBN 3-540-22906-X
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Copyright © Mon Mar 15 03:36:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)