dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

International Conference on Cognitive Informatics

8. IEEE ICCI 2009: Hong Kong, China

George Baciu, Yingxu Wang, Yiyu Yao, Witold Kinsner, Keith Chan, Lotfi A. Zadeh (Eds.): Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Cognitive Informatics, ICCI 2009, June 15-17, 2009, Hong Kong, China. IEEE Computer Society 2009, ISBN 978-1-4244-4642-1
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

7. IEEE ICCI 2008: Stanford University, CA, USA

Yingxu Wang, Du Zhang, Jean-Claude Latombe, Witold Kinsner (Eds.): Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Cognitive Informatics, ICCI 2008, Stanford University, California, USA, August 14-16, 2008. IEEE 2008
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

6. IEEE ICCI 2007: Lake Tahoe, CA, USA

Du Zhang, Yingxu Wang, Witold Kinsner (Eds.): Proceedings of the Six IEEE International Conference on Cognitive Informatics, ICCI 2007, August 6-8, Lake Tahoe, CA, USA. IEEE 2007, ISBN 1-4244-1327-3
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - IEEE ICCI 2007 Home Page

5. IEEE ICCI 2006: Beijing, China

Yiyu Yao, Zhongzhi Shi, Yingxu Wang, Witold Kinsner (Eds.): Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics, ICCI 2006, July 17-19, Beijing, China. IEEE 2006, ISBN 1-4244-0475-4
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - IEEE ICCI 2006 Home Page

4. IEEE ICCI 2005: Irvine, CA, USA

Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Cognitive Informatics (ICCI 2005), August 8-10, 2005, University of California, Irvine, USA. IEEE 2005
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - IEEE ICCI 2005 Home Page

3. IEEE ICCI 2004: Victoria, Canada

Christine W. Chan, Witold Kinsner, Yingxu Wang, D. Michael Miller (Eds.): Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Cognitive Informatics (ICCI 2004), 16-17 August 2004, Victoria, Canada. IEEE Computer Society 2004, ISBN 0-7695-2190-8
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

2. IEEE ICCI 2003: London, UK

Dilip Patel, Shushma Patel, Yingxu Wang (Eds.): Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Cognitive Informatics (ICCI 2003), 18-20 August 2003, London, UK. IEEE Computer Society 2003, ISBN 0-7695-1986-5
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

1. IEEE ICCI 2002: Calgary, Alberta, Canada

Proceedings of the 1st IEEE International Conference on Cognitive Informatics (ICCI 2002), 19-20 August 2002, Calgary, Canada. IEEE Computer Society 2002, ISBN 0-7695-1724-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - IEEE ICCI 2002 Home Page

Copyright © Mon Mar 15 03:41:31 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)